PERANAN AGENSI-AGENSI PELAKSANA ANTI DADAH

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

Agensi-agensi tindakan anti dadah memainkan peranan penting dalam membasmi
masalah penagihan dadah. Agensi-agensi tindakan anti dadah terlibat dalam bidang:-

     a. Pendidikan Pencegahan Dadah
     b. Penerangan Umum / Publisiti
     c. Rawatan / Pemulihan Penagih- Penagih Dadah
     d. Penguatkuasaan Undang-Undang

Bidang-bidang tindakan ini telah dikenal pasti dan terkandung dalam Dasar Dadah Negara
yang diluluskan oleh Majlis Dadah Kebangsaan.